Czym jest aval?

Czym jest aval?

Przy zaciąganiu różnego rodzaju zobowiązań, między innymi kredytów bankowych, można spotkać się z pojęciem awalu. Czym on jest i w jakich sytuacjach najczęściej znajduje zastosowanie?
Awal, czy też aval jest poręczeniem wekslowym, jakie zostało uregulowane w przepisach art. 30-32 Prawa wekslowego. Prawo stanowi, że zapłatę wekslu można zabezpieczyć właśnie awalem co do całości sumy wekslowej lub co do jej części. Takie poręczenie może dać osoba trzecia lub nawet osoba, podpisana na wekslu.

Poręczenie umieszcza się bezpośrednio na wekslu albo na przedłużku, czyli trwale złączonej z wekslem kartce, na której można też umieszczać elementy weksla. Poręczenie może występować w różnej postaci, ale najczęściej na wekslu pojawia się słowo „poręczam” lub inny zwrot, który równoznacznie wskazuje na poręczenie, wraz z określeniem osoby, za którą się poręcza oraz umieszczeniem podpisu poręczyciela wekslowego.

Samo wpisanie na wekslu słowa „poręczam” lub innego zwrotu równoznacznego oraz podpisu poręczyciela, bez wskazania osoby, za którą poręczenie zostaje dokonane, także wystarcza do ustanowienia awalu. Ciekawostką jest fakt, że sam podpis na przedniej stronie wekslu uważa się zgodnie z prawem za udzielenie poręczenia, wyjąwszy sytuację, gdy jest to podpis wystawcy lub trasata. Jeśli nie ma wskazówki, za kogo wydano poręczenie, udzielane jest ono za wystawcę.