Na czym polega gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa to bardzo skuteczny instrument, dzięki któremu możemy podnieść wiarygodność naszej firmy w oczach partnerów handlowych. Na czym jednak dokładnie ona polega?

Gwarancja bankowa -co to jest?

Wyjaśniając w możliwie najbardziej przystępny sposób – gwarancja bankowa to pisemne zobowiązanie się tej instytucji do zapłacenia należności wobec wierzyciela danego przedsiębiorstwa, gdyby to nie było w stanie uregulować w całości lub w części swoich zobowiązań wynikających z umowy. Podpierając się przykładem – dla firmy X nasze przedsiębiorstwo może nie być na tyle wiarygodne, aby wydało nam towar, za który zobowiązujemy się zapłacić w terminie 30 dni. Bank jednak udziela firmie X gwarancję – że gdybyśmy nie wywiązali się z płatności, przejmie na siebie zobowiązanie i ureguluje je w naszym imieniu. Rozwiązanie to jest atrakcyjne z kilku powodów. Podnosi – jak już zostało zasygnalizowane we wstępie – naszą wiarygodność, gdyż zapewnia potencjalnego kontrahenta, że jesteśmy wypłacalni – a także, iż nie będzie musiał długoterminowo dochodzić swoich roszczeń.

Co zrobić aby uzyskać gwarancję bankową?

„Prześwietlenie” firmy

Żeby uzyskać od banku gwarancje trzeba – rzecz jasna – spełnić szereg warunków i nasze przedsiębiorstwo zostanie wcześniej odpowiednio prześwietlone. Przede wszystkim – zostanie sprawdzona jego zdolność kredytowa – te, który nie posiadają ustabilizowanej sytuacji finansowej mogą więc raczej o niej zapomnieć. Nierzadko też możemy zostać poproszeni o przedstawienie jakiejś formy zabezpieczenia gwarancji, która może przyjąć rożną formę – np. hipoteki. Obowiązkowo – ubiegając się o gwarancję będziemy musieli dołączyć umowę, z której wynika wierzytelność. Wiele banków wymagać od nas może także posiadania w ich ramach konta – jeśli więc jesteśmy zainteresowani gwarancją, warto zacząć od tej instytucji, w której mamy rachunek.

Opłata i koszty udzielenia gwarancji bankowej

Oczywiście, jak nietrudno się domyślić, banki nie udzielają gwarancji przedsiębiorstwom nieodpłatnie. Zazwyczaj, pobierana jest od firmy będącej zleceniodawcą gwarancji opłata w wysokości kilku procent sumy gwarancyjnej (czyli kwoty, którą w określonym wypadku bank będzie musiał wypłacić beneficjentowi). Do tego często należy też doliczyć opłaty z tytułu samego rozpatrzenia wniosku o udzielenie gwarancji czy wystawienie promesy. Jeśli dojdzie do wypłaty gwarancji beneficjentowi, bankom także praktycznie w każdym przypadku przysługuje roszczenie zwrotu tej kwoty od zleceniodawcy.

Rodzaje gwarancji bankowej

Same gwarancje bankowe można podzielić na dwa podstawowe rodzaje – bezwarunkową i warunkową.

 1. Gwarancja bankowa bezwarunkowa

  W tym przypadku bank zobowiązuje się wypłacić ustaloną kwotę na rzecz beneficjenta na jego żądanie bez żadnych konkretnych dowodów.

 2. Gwarancja bankowa warunkowa

  W przypadku drugiej, beneficjent jest zobligowany do wykazania podstaw do ubiegania się o świadczenia od banku.

Jeśli chodzi o podział gwarancji ze względu na sam ich przedmiot, zależy to już od banku, do którego się udamy i mają one bardzo różny charakter. Dla przykładu, w banku Citi Handlowym natrafić można na:

 • gwarancje przetargowe (zastępujące wadium gotówkowe),
 • gwarancje dobrego wykonania kontraktu (często zastępujące kaucję gwarancyjną),
 • gwarancje zwrotu zaliczki (umożliwiające uzyskanie przedpłaty od kupującego),
 • gwarancje płatności (zabezpieczająca zapłatę za dostarczane towary lub usługi),
 • gwarancje spłaty kredytu (umożliwia uzyskanie tego kredytu),
 • gwarancje celne (zabezpieczające zapłatę długu celnego – może zastąpić depozyt gotówkowy lub poręczenie),
 • gwarancje wypłat nagród w grach losowych i zakładach wzajemnych (jest podstawą uzyskania zezwolenia na organizowanie lub prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, loterii lub zakładów wzajemnych)
 • gwarancje akcyzowe (stanowią zabezpieczenie zapłaty podatku akcyzowego z tytułu przemieszczania wyrobów akcyzowych lub w związku z nabyciem i dostawą wyrobów akcyzowych).

Jak widać jest w czym wybierać.