Jak wystawić upoważnienie do konta bankowego?

Konto bankowe towarzyszy nam w wielu elementach życia. Miliony ludzi posiada własne konto i nie wyobraża sobie życia bez udogodnień jakie ono daje. Czasem powstaje potrzeba upoważnienia kogoś do naszego konta, a to wcale nie takie proste, jak mogłoby się nam wydawać.

Słówko o kontach bankowych

Konto bankowe to nieodzowny produkt stworzony przez bank. Ułatwia ono regulowanie finansów osobistych. Korzystając z konta bankowego możemy przeprowadzać przelewy oraz płacić rachunki, sprawdzać przez 24 godziny na dobę swoje oszczędności, ponadto pracodawcy wymagają teraz również od swoich pracowników założenia osobistego konta bankowego na, które będą wpływały wypłaty. Warto zatem posiadać konto bankowe na korzystnych warunkach.

Konto bankowe to również koszta związane z jego utrzymaniem. W Polsce jest ponad 10 milionów kont bankowych. Wielu z nas posiada kilka kont w tym samym banku, stąd taka duża ich liczba. Wśród kont osobistych możemy wyróżnić: standardowe, studenckie, młodzieżowe, VIP-owskie, internetowe czy też oszczędnościowe (zobacz rodzaje kont bankowych).

Co się dzieje z kontem bankowym po śmierci właściciela?

Ciekawą sprawą jest również, co dzieję się z kontem po śmierci właściciela, gdy konto posiadało pełnomocników do korzystania z niego.

A więc po śmierci konto automatycznie wygasa. Spadkobiercy otrzymują pieniądze zgromadzone na koncie, tylko w przypadku okazania stosowanego zaświadczenia o tym. Bank zobowiązany jest do opłacenia kosztów pogrzebu posiadacza konta do wysokości salda rachunku. Wypłata należności spadkobiercom zależy od nabytego udziału spadkowego. Stwierdzenie nabycia spadku może uzyskać na drodze sądowej podczas postępowania spadkowego składając wniosek o nabyciu spadku (testament lub zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego). Bank nie może zablokować korzystania z konta w przypadku śmierci jednego z członków- współposiadacza. W tym przypadku koszty pogrzebu nie mogą być pokryte z ich wspólnego rachunku, którego współwłaścicielem był zmarły.

Jak wystawić upoważnienie do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego a przepisy prawne

Każdy z nas może komukolwiek udzielić dostępu do swoich pieniędzy ulokowanych w banku. Przepisy głoszą, że w chwili śmierci którejkolwiek ze stron pełnomocnika lub mocodawcy zasady udzielania pełnomocnictwa wygaszają chyba, że zastrzeżono inaczej. Nie każde upoważnienie do konta bankowego może pozostać w mocy po śmierci którejś ze stron. Umowa rachunku bankowego nie udziela upoważnienia niewygasającego w momencie śmierci mocodawcy czyli osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Niezgodne z prawem jest wypłacanie środków z konta przez pełnomocnika po śmierci posiadacza rachunku, a przed przekazaniem informacji o jego zgonie. Bank może rościć prawa o naprawę szkody bądź oskarżyć nas o dokonanie oszustwa bankowego.

Kwestię wystawienia upoważnienia do konta bankowego regulują przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Przedstawiciel konta bankowego może dokonać czynności prawnej, gdzie podstawą do działania w cudzym imieniu jest albo pełnomocnictwo albo ustawa.

Jakie możliwości ma osoba upoważniona do konta bankowego

Od woli właściciela rachunku zależy do jakich czynności upoważnienie do konta bankowego otrzyma członek, czy do nieograniczonego zarządzania pieniędzmi znajdującymi się na koncie (pełnomocnictwo pełne) czy do wykonywania jedynie określonych czynności(niepełne). Upoważnienia do konta bankowego dokonuje się w banku , w którym posiada się konto oraz odwołuje również poprzez wizytę z nim. Każdy bank posiada swój wzór upoważnienia, na pewno będziemy musieli posiadać swój jak i osoby którą chcemy upełnomocnić dowód osobisty.

Dane potrzebne do upoważnienia do konta bankowego

Aby udzielić pełnomocnictwa nie trzeba ciągnąć drugiej osoby ze sobą do banku, wystarczy znać:

  • imię,
  • nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • PESEL,
  • imiona rodziców.

Czas trwania upoważnienia

Pełnomocnictwo w każdej chwili można cofnąć , gdyby zmieniło się coś w naszych relacjach z osoba upoważnioną do naszego konta, czyli może również być udzielone na stałe bez ograniczenia czasowego lub na określony czas.

Kwestie dodatkowe

Rachunek prowadzony przez właściciela udzielającego pełnomocnictwa nie powoduje zmiany rachunku na wspólny. Osoba upoważniona nie staje się posiadaczem rachunku bankowego. Stroną umowy konta nadal są bank i posiadacz rachunku. Osobą upoważnioną nie musi być osoba pełnoletnia, może być osoba, która ukończyła 13 rok życia.