Oświadczenie FATCA – czy mamy się czego bać?

, , ,

Większość z nas otrzymała już informację o tym, że do 1 grudnia należy złożyć oświadczenie FATCA, czego niewykonanie grozi zablokowaniem rachunku bankowego.

FATCA – co to jest?

Foreign Account Tax Compliance Act, w skrócie FATCA, to amerykańska regulacja o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych. Jej celem jest przeciwdziałanie unikania opodatkowania środków podlegających opodatkowaniu zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

Obowiązywanie wspomnianej regulacji oparte jest na umowie między rządami Polski a Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. 9 października 2015 r. Sejm przyjął Ustawę o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Czyje konto do wglądu?

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA spoczywa na klientach banków, SKOK-ów, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i towarzystw ubezpieczeniowych. Co ważne, nie wszyscy klienci tych instytucji finansowych mogą być proszeni o złożenie oświadczenia.

Z uwagi na wymienione niżej okresy zawarcia umowy z instytucją, sytuacja ta może wyglądać inaczej:

  1. Do 30 czerwca 2014 r. – weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych klienta posiadanych przez instytucje finansowe, które mogą wystąpić do klienta o przedstawienie oświadczenia lub dokumentów pozwalających potwierdzić jego status podatkowy,
  2. Między 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. – obowiązek złożenia oświadczenia FATCA ciąży na kliencie, a instytucja może weryfikować treść złożonego oświadczenia, żądając przedstawienia dokumentów,
  3. Od 1 grudnia 2015 r.  – oświadczenie powinno zostać odebrane od klienta w czasie zawierania z nim umowy.

Jak złożyć oświadczenie FATCA?

Każda z instytucji finansowych informuje klientów, w jaki sposób powinni złożyć oświadczenie FATCA. Niektóre banki robiły to poprzez pocztę tradycyjną, inne – np. Alior Bank – robiły to w sposób elektroniczny, poprzez wyświetlenie stosownej informacji podczas logowania się klienta do konta w systemie bankowości internetowej.

Uwaga! Klient ma obowiązek złożyć odrębne oświadczenia FATCA osobno w każdej instytucji finansowej w której ma rachunek finansowy (np. w banku, domu maklerskim czy TFI).

„Nie złożyłem oświadczenia FATCA- czy bank zablokuje mi konto?”

To najczęściej zadawane pytanie w związku z FATCA. W przypadku nie przekazania do banku podpisanego oświadczenia FATCA – zgodnie z wymogami nałożonymi przez ustawodawcę – bank będzie zobowiązany do zablokowania rachunku, co dla klienta oznacza brak możliwości korzystania ze zgromadzonych na nim środków.

Rachunek co prawda zostanie odblokowany, ale w terminie 3 dni od otrzymania przez bank oświadczenia. Co ważne, instytucja finansowa, która nie zablokuje rachunku finansowego klienta, który nie złożył oświadczenia, naraża się na grzywnę w wysokości przekraczającej 4 mln zł.